Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis petrohradských karaimů (etiopským) Falašům

Petrohrad, 21 listopad 1905

Mír s Vámi, drazí bratři! Nechť Vám žehná Bůh Izraele, děti Abraháma, Izáka a Jákova!
 
Z různých knih jsme se dozvěděli, že jste naši bratři a že žijete ve vzdálené zemi Abisinii, kterou Izraelité označují jako Kuš, a že Vaše náboženství je zákon Mojžíšův, předaný Izraeli na hoře Sinaj skrze proroka Mojžíše.
 
Jak jsme se dozvěděli, označujete se jako Falaš, nebo také Kara. Nám se zdá, že se označujete jako Kara protože věříte pouze v Pět knih Mojžíšových a neuznáváte Talmud, ani Mišnu, které uznávají židé (rabanité).
 
Oznamujeme Vám, že náš lid odvozuje svůj původ od Lidu Izraele, se označuje jako Kara, Karaj, Bene Mikra, nebo také jako Karaimové.
Žijeme již 20 století v zemi, která je v současné době součástí ohromné a mohutné Ruské říše.
Domníváme se, že po zničení Šalamounova Chrámu, jsme prošli Persií, a usadili se v zemi Chazarů, která se nacházela na pobřeží Černého moře.
Ale již staletí jsme poddanými ruských imperátorů.
Náš lid není početný. Je nás 10 000 v Rusku, 5 000 v Egyptě a Alžíru, a ještě nepatrné množství v Jeruzalémě, v Konstantinopoli a v německých zemích.
 
Naše víra, je vírou Lidu Izraelského, věříme pouze v Pět knih Mojžíšových, nevstupujeme do svazku manželského s židy (rabanity), ani s příslušníky jiných náboženství.
 
Modlíme se v domech, které označujeme jako Bet ha-Kneset, modlíme se jazykem izraelským, neboli Lešon kodeš (svatý jazyk).
 
Naše modlitby byly sestaveny v dávných dobách našimi velkými učenci, součástí našich modliteb je mnoho žalmů krále Davida.
 
Tóra Mojžíšova, kterou vyznáváme, se dělí na pět částí: Berešit, Šemot, Vajikra, Bamidbar a Devarim. Kromě Tóry máme ještě devatenáct knih různých proroků. Pokud s Boží pomocí k Vám přijde náš dopis, prosíme Vás, odpovězte nám prosím na následující otázky:
 
1. Proč se označujete jako Kara nebo Falaši?
 
2. Jaké jsou základní rozdíly mezi Vámi a ostatními židy?
 
3. Jste stejně jako mi izraelitského původu?
 
4. Pokud jste původem Izraelité, kdy jste se usadili v Abisinii?
 
5. Pokud jste Izraelité, dodržujete jako mi zákon Mojžíšův přesně?
 
6. Nachází se ve Vaší zemi jiní Izraelité (židé, kteří se označují jako rabanité), vstupujete s nimi do svazku manželského, konzumujete maso ze zvířat poražených jejich způsobem?
 
7. V jakém vztahu jste s ostatními židy?
 
8. Konáte obřad obřezání, světíte sobotu, slavíte Pesach jako vzpomínku na východ Izraelitů z Egypta?
 
9. Jak slavíte svátek Týdnů (Šavuot), od kterého dne začínáte počítat 50 dní: od druhého dne svátku Pesach nebo od prvního dne týdne, na který připadl Pesach, jak je psáno: mimáchárat hašabát? My počítáme sedm týdnů od prvního dne týdne (po pesachové sobotě). Pokud připadne Pesach na první den týdne, tak počítáme sedm týdnů od tohoto dne, proto je u nás Šavuot vždy první den týdne (po sobotě), tedy v neděli, neboť to je den padesátý.
 
10. Nosíte v souladu s Tórou cicit, pokud ano, odíváte si jej pouze během bohoslužby, nebo cicit nosíte trvale na svém oděvu? My nosíme cicit pouze během modlitby.
 
11. Jak počítáte dny a jak nazýváte měsíce?
 
12. Jak u vás určujete letopočet? Počítáte jej od stvoření světa nebo od jiné doby? Naše měsíce začínají novoluním a nazývají se: Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tišri, Chešvan, Kislev, Tevet, Ševat, Adar a při přestupném roce přidáváme druhý Adar II. Co se týká našeho letopočtu, počítáme jej od stvoření světa a v současné době máme rok 5656.
 
13. Máte Tóru Mojžíšovu a knihy proroků, pokud ano, jakým jazykem jsou napsány a jak se nazývají?
 
14. Pokud máte práce svých učenců, o čem se v nich pojednává, jakým jazykem jsou psány a kdy byly napsány?
 
15. Kde se modlíte? Jak se nazývají Vaše modlitebny? Jakým jazykem se modlíte a kdy byly sestaveny Vaše modlitby?
 
16. Jsou mezi vámi kněží – kohanim a levité – levijim, pokud ne, kdo je nahrazuje? Kdo je hlava vaší komunity a jak je označován? Kdo se u Vás modlí před Hospodinem (kdo je kantorem) a jak označujete svého duchovního?
 
17. Máte dny, kdy se postíte, jak se tyto dny nazývají a na památku čeho byly tyto postní dny ustanoveny?
 
18. Slavíte svátek Purim, který byl ustanoven v době Mordechaje a Ester?
 
19. Jakou máte nejstarší knihu, o čem se v ní píše a jakým jazykem je napsána?
 
20. Čtete a píšete hebrejsky? Užíváte u Vás interpunkci – nikudot, pokud ano jakou?
Užíváte spodní interpunkci:
 
בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃
(první verš Pěti knih Mojžíšových)
 
21. Kromě těchto otázek Vás prosíme, napište nám, jaké jsou Vaše zvyky, obyčeje, Vaše sociální a ekonomické postavení. Jaká jsou Vaše tradiční povolání, jak žijete, jak se odíváte, jak bydlíte, zda jsou mezi Vámi bohatí lidé, učíte své děti číst a psát, jaká je u Vás gramotnost, v kolika letech se žení Vaši synové, v kolika letech se vdávají Vaše dcery, kolik tisíců dospělých obojího pohlaví a kolik dětí Vašeho lidu žije v Abisinii, v jakých oblastech žijete, hovoříte abisinským jazykem a zda užíváte jiný jazyk než okolní lid?
 
Kromě tohoto dopisu Vám posíláme také dopis napsaný jazykem izraelským, zvaným lešon kodeš a pokud znáte tento jazyk, tak nám prosím odpovězte tímto jazykem, který výborně ovládáme.
 
Velmi se těšíme, že nám v odpovědi pošlete podrobný popis na všechny naše otázky a obdarujete nás dobrou zvěstí, že ještě v zemi od nás tak vzdálené žijí naši bratři Izraelité, naši souvěrci karaimové.
 
Jak Vám máme psát dopisy a kam je adresovat?
 
Oznamte nám také, jestli jsou mezi Vámi lidé, kteří cestují do vzdálených zemí Evropy a Ruska nebo do Egypta, Palestiny nebo do svatého města Jeruzaléma?
 
Pokud někdo z Vás bude cestovat do Ruska, najde karaimy v Petrohradě, Moskvě, Oděse, na Krymu (Evpatoria, Sevastopol, Simferopol, Feodosia), kde jsou naše velké komunity.
 
Modlíme se k Bohu celým svým srdcem, aby Vám požehnal, posíláme Vám srdečné a hluboké pozdravy.
 
Vaši pokorní služebníci.
 
Gabaj komunity Nisan syn Davidův Kokizov
David syn Berachy Mangubi
Jakob syn Benjamina Duvan
Sabataj syn Berachy Mangubi
Samuil syn Mojseje Šapšal
Mojsej syn Berachy Mangubi
Josif syn Jisaka Eraka